Lyden fra skrrrtboards

Skatepark.dk kigger lidt nærmere på lyde fra skateparks

Der er løbende klager over lyde fra skateparks. Senest har Sophie fået lidt spalteplads ved at klage over den nyåbnede skatepark i Silkeborg[1]. Men hvor meget larmer skateboards reelt. Skateboard.dk forsøger i denne artikel at blive lidt klogere på lyd og gældende grænseværdier.

 

Vi starter lige ud med baggrunds viden.

Lydmålinger angives i enheden decibel (dB). For lige at give en fornemmelse for hvor meget en dB er, så er der opsat følgende skala for normale lydniveauer:  

180 decibel  - Kanonskud

160 decibel  - Kraftig ammunition og kraftig fyrværkeri

140 decibel  - Jetfly, risiko for at trommehinde brister

120 decibel  - Ørets smertegrænse, moderne biografer

110 decibel  - Hovedtelefon ved høj styrke

85 decibel  - Støjgrænse på arbejdspladser

75 decibel  - Lastbiler, busser

60 decibel  - Højrøstet almindelig samtale

35 decibel  - En stille stue i byområde

10 decibel  - Svag raslen af blade

0 decibel  - Høretærskel for et sundt øre[2]

 

Decibel er logaritmiske og en fordobling af lyd sker ved en stigning på 3 dB. Så en lyd en lyd på 33 dB er således dobbelt så høj som 30 dB[3].

I Danmark har Miljøstyrelsen opsat en række vejledende grænseværdier, for den acceptable støj i forskellige områder og tidspunkter. Tallene fremgår af tabel 1.

Tabel 1

Mandag - fredag kl. 07-18, lørdag kl. 07-14 Mandag - fredag kl. 18-22, lørdag kl. 14-22, søn- og helligdag kl. 07-22. Alle dage kl. 22-07
1. Erhvervs- og industriområder 70 dB 70 dB 70 dB
2. Erhvervs- og industriområder med forbud mod generende virksomheder 60 dB 60 dB 60 dB
3. Områder for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder (bykerne) 55 dB 45 dB 40 dB
4. Etageboligområder 50 dB 45 dB 40 dB
5. Boligområder for åben og lav boligbebyggelse 45 dB 40 dB 35 dB
6. Sommerhusområder og offentligt tilgængelige rekreative områder 40 dB 35 dB 35 dB

 

Miljøstyrelsens grænseværdier er opgjort i det ækvivalente støjniveau, hvilket er støjens middelværdi over et længere tidsrum (om dagen 8 timer, om aftenen 1 time og om natten ½ time). Hvis støjen indeholder tydeligt hørbare toner eller impulser skal man lægge 5 dB til det ækvivalente støjniveau for at bestemme støjbelastningen. Derudover, så er der sat en maksimal grænse på 55 dB for støj om natten i boligområder[4].

 

I en engelsk rapport nævnes det, at støj i haver på 50 dB er acceptabel, men ikke bør overskride 55 dB[5]. I forlængelse heraf anbefaler WHO at lyde fra støjkilder ikke bør overskride 55 dB om dagen og 50 dB om natten ved støjfølsomme emner, som fx bebyggelse, hvilket også ofte anvendes i relation til skateparks[6]. De danske vejledende grænseværdier er således 5-10 dB strammere end WHOs anbefalinger.

Hvor meget larmer skateparks så?

Skateboard.dk har kigget et par rapporter igennem, som indeholdt støjmålinger fra skateboarding. Resultaterne er ikke helt entydige, så vi fremhæver gennemgår lige hurtigt deres måleresultater.

Hvis vi starter i den bløde ende, så viser et større studie af skateparklyde gennemført af byen Portland, Oregon i 2001 at lyde fra skateboarding kan negligeres i en afstand af omkring 15 meter (50 feet). Rapporten konkluderede at lyde fra skateparks var sammenlignelige med lyde fra en legeplads, og at de højeste lyde svarede til, når et baseballbat rammer en bold[7]. Studiet viser, at de højeste lyde kom fra ollies, der kunne frembringe lyde på op til 65-71 dB og grinds kunne nå op på 54-65 dB[8].

Rapporten, hvor disse målinger blev anvendt, anså betonparks som lavende en lyd på 65 dB og dermed blot 5 dB højere en højrøstet samtale[9].

I 2012 lavede man nogle målinger i en betonpark i England. Her blev skateboard runs målt til at have et ækvivalent lydniveau på 62-69 dB med maksimale lyde på 71-87 dB. De højeste lyde kom fra landinger på beton eller på rails i forbindelse med grinds[10]. Disse målinger viste således et noget højere lydniveau end tidligere amerikanske målinger.

Et år tidligere i 2011 viste nogle Amerikanske målinger fra betonparks et ækvivalent lydniveau på 82-89 dB[11]. Så igen endnu højere lydmålinger.

Herhjemme har målinger gennemført ved Skateopia i Hørsholm Kommune vist skatelyde til 91 dB[12]

Ovenstående målinger fra beton skateparks spænder således fra 65-91 dB. Hvilket svarer til at spænde fra lidt højere end højrøstet samtale og til at være væsentligt højere end en lastbil jf. tidligere lydskala. Måske virkeligheden ligger et sted i midten?

Ser vi på træramper, så viste målinger fra, hvad der beskrives som en mobil trærampe med metalkanter, et ækvivalent lydniveau på 58-62 dB med maksimale lyde på 78-79 dB[13]. Dette blev dog målt, hvor det kun var kids, der var på rampen og der blev ikke lavet tricks, hvorfor lyden forventes højere, når velvoksne smider hammeren[14].

Der er også blevet foretaget målinger i forbindelse med skatehallen Polymeren på Fyn. Her blev lydniveauet fra træramperne målt og beregnet til at 99-100 dB direkte ved kilden[15]. Med udgangspunkt i disse målinger, så larmer træramper mere.

En amerikansk rapport har også påpeget, at metalramper larmer mere end beton, da de ligesom træramperne skaber en form for trommeeffekt[16]. Dette er nok ikke overraskende for skatere.

Lige så lidt overraskende er det, at en engelsk analyse fra 2012 viste at fem skatere laver mere lyd end en[17].

Lyde bliver til støj når de generer eller irriterer os. Så skatere vil nok ikke anse skatelyde som støj. Måske tværtimod.

Så før vi kan risikere klager over lyde fra skateparks, så skal der være nogle, der anser det for støj. Altså er der tale om en form for subjektiv oplevelse af en given lyd. Det afhænger således af ørene, der hører.

Men en Engelsk rapport fra 2013 vurderede at risikoen for klager over støjgener fra en skatepark kunne anskues ud fra omfanget lydniveauet overskrider den øvrige støj i området. Oversteg lydene fra skateparken således baggrundsstøjen fra traffik mv. med mere en 10 dB må det forventes, at der sandsynligvis vil komme klager[18].

Oplevelsen af støjgener må således også sammenholdes med områdets øvrige støj. I den sammenhæng kan man undrer sig over Sophie fra Silkeborg, da den nye skatepark dækker over en motorvej. Men det kan selvfølgeligt være noget med lydpræferencer.

Ud fra lydskalaen, så støjer lastbiler og busser 75 dB. En tilsvarende amerikansk skala argumenterer for at forbipasserende lastbiler støjer 100 dB, mens almindelige gadelyde er 70 dB[19]. Så lydende fra skateparks adskiller sig ikke markant fra byens traffik. Dette er dog lidt afhængigt af, hvor i spændet mellem 65-91 dB lydniveauet fra skating reelt er.

Placeringen af arealet i forhold til potentielt lydsensitive objekter spiller også en rolle, da lyde aftager over afstand, som alle nok ved. 

Når vi taler om udendørs lydkilder, aftager lyden med 6 dB hver gang afstanden til lydkilden fordobles. Så en lyd på 100 dB, målt på 5 meters afstand vil således være 94 dB ved 10 meters afstand og 88 dB ved 20 meters afstand[20]. Dette er relativt meget, når lyden, som tidligere nævnt, fordobles eller halveres per 3 dB[21].

Så hvis vi tager de højeste målinger på skateparks på 91 dB og vi antager, at de er målt fem meter fra støjkilden, så skal der være 40 dB, der er den strammeste af vejledende grænseværdier for beboelsesområder i aftentimerne, så skal der være omkring 2,5 km.

Men allerede efter 40 meter er vi på 73 dB og nærmer os således baggrundsstøjen i byen.

I relation til støjbegrænsning er der også anlægsmæssige muligheder, da høje beplantninger, bygninger mv. skærmer for lyden. Det ses tydeligt af nedenstående billede fra støjvurdering omkring Polymeren på Fyn.

 

Men hvordan kan kommuner mv. så reagere på klager over støj?

Hvis det er en offentligt tilgængeligt park, så anses det sikkert som offentligt område og klager over støj skal derfor i princippet rettet til politiet.

I Esbjerg har der været et par borgere, der har klaget mange gange over støjen fra en offentlig skatepark. Kommunen fik derfor lavet en industrimiljø vurdering i 2016. Vurderingen konkluderede, at der ikke er lovmæssig hjemmel til at meddele påbud om nedbringning af støjen fra de udendørs skateaktiviteter. Med andre ord, så var der ikke begrundelse for at sætte en øvre grænse for, hvor meget skateaktiviteterne måtte larme.

Konklusionen begrundes med, at arealet er offentligt og frit tilgængeligt og aktiviteterne derfor anses som uorganiseret. Det medfører, at skateparken i denne sag blev sidestillet med legepladser, der også præges af uorganiserede aktiviteter, frem for idrætsanlæg, fritidsklubber mv. hvor der finder organiserede aktiviteter sted. Det er vanskeligt for tilsynsmyndighederne at regulere almindeligt uorganiseret støj som fx på legepladser. 

Industrimiljøvurderingen byggede på en ældre sag fra Horsens, hvor der havde været klager over støj fra en legeplads. Men vurderingen ligger også i tråd med den amerikanske rapport fra 2001, der sammenligner lydende fra en skatepark med lydende fra en legeplads.

 

Hvad kan vi så trække ud af ovenstående?

Tja, atlså. Der kommer lyde fra skateparks, som kan virke generende på tætte naboer. Men oplevelsen af gener bygger både på subjektive opfattelser af lydene og bør ses i relation til den øvrige baggrundsstøj.

Er parken først etableret kan den anskues som andre offentlige arealer, hvor uorganiserede aktiviteter kan være svære at regulere, hvorfor gener skal meldes til osten.

Bonus info: Den engelske undersøgelse fra 2012, viste at stort set de samme værdier var gældende for BMX og Scooters[22].

Disclaimer: Denne artikel bygger på et par søgninger på ecosia.org og er skrevet af personer, der ikke ved noget om lydmålinger mv. Så følg selv op på det og spørg nogle eksperter, hvis du er ved at etablere en offentligt tilgængelig skatepark.

 Kilder:


[12]ARBEJDSMIUØEksperten (2015) Støjkonsekvensberegninger -
Skaterbane ved Remisegrunden, Nørrebrogade, Esbjerg

[15]103 ApS (2017) Beregning af ekstern støj – Polymeren skaterpark- Årslev. Miljømåling Ekstern støj.