Reclaim Parken - Brugerdialog mødet

Umiddelbart inden kommunens Brugerdialog møde d. 12. oktober afholdt vi et Reclaim Fælledparken arrangement på Bongspottet for at få alle byens skateboardere til at dukke op og vise flaget. Taktikken holdt og Reclaim arrangementet var en fantastisk success, tak til de gavmilde mennesker i den Danske skateindustri.

products575

dannie2575

Dannie Carlsen fyrede den af i vanlig god stil.

 

ris575

Alexander Risvad

 

dannyy575

DC, her der og alle vegne…

 


Brugerdialog mødet

Afsted til mødet hvor der var max. 10 løbehjulsbrugere, Bjarne Lars og hans kone, deres bodyguard i form af en farlig stor mand samt 100 skateboardere i alle aldre.

 

mode4575

Bjarne Lars's kone foreslog bl.a. uniformerede opsynsmænd

 

mode1575

Undertegnede gav kommunen lidt dokumentation på at Skateboardbanen i Fælledparken, da den åbnede i 1988 hed Københavns Skateboard Stadion, altså et sted for folk på Skateboard.

 

mode3575

En bekymret forælder…

 

mode575

Mischa kom med et godt indlæg.

 

Følgende er så kommunens referat fra mødet.

Skateparken – Dialogmøde

Dato: Tid: Sted: Mødedeltagere:

Referat

12. oktober 2011 19.00 – 21.00 Islands Brygge 37, Mødelokale ”Ørestaden”

Københavns Kommune, Teknik og Miljøforvaltningen Nikolaj H Hansen, Center for Park og Natur Peter Andreasen, Center for Park og Natur Henriette Lunn Vonsbæk, Center for Park og Natur Bruno Nielsen, Center for Park og Natur

Ditte Poulsen, Center for Anlæg og Udbud Lisbeth G Olsen (ref.), Center for Anlæg og Udbud William Frederiksen, Skatepark Manager Copenhagen Skatepark, Kultur og Fritidsforvaltningen Karin Sloth, Ordstyrer

Ca. 100 brugere af Skateparken

Mødet blev indledt af Nikolaj H Hansen (NHH), som bød velkommen, præsenterede kommunens deltagere og beskrev formålet med mødet.

Formålet med mødet var at lytte til brugerne af Skateparken og få in- puts til fremadrettet løsninger.

Dagsorden 1. Fornyelse af Fælledparken – Historik ved Ditte Poulsen (DP) 2. Arrangementer ved Henriette Lunn Vonsbæk (HLV) 3. Sikkerhed 4. Afrunding ved Nikolaj H Hansen

Ad 1 – Fornyelse af Fælledparken – Historik

DP beskrev kort historikken for renoveringen af skateparken.

I 2003 retter Copenhagen Skatepark henvendelse til Teknik- og Miljø- forvaltningen ang. muligheden for at renovere skateparken i Fælled- parken. Der var interesse for projektet, men på dette tidspunkt var det ikke muligt at finde de nødvendige midler.

I 2004 - 2005 afholdes de første offentlige borgermøder ang. skate- parken i forbindelse med udarbejdelsen af Fælledparkens udviklings- plan.Udviklingsplanen lå færdig i 2006 og beskriver hvordan kommunen ønsker at renovere og forny hele Fælledparken i forbindelse med par- kens 100 års fødselsdag i 2009. 2007 – afsatte TMF 20 mio. kr. til fornyelsen af hele parken.

2008 – donerede A. P. Møller Fonden 152 mio. kr. til fornyelsespro- jektet og TMF afsatte yderligere 18 mio. kr. så den samlede ramme var oppe på 190 mio. kr. I perioden fra 2007 – 2009 blev projektet udviklet og færdigprojekte- ret og i denne periode har der været yderligere 3 borgermøder. Alle borgermøderne har været reklameret med opslag ude ved den gamle skatepark og på Copenhagen Skateparks hjemmeside og forskellige andre skateboard hjemmesider.

Gennem hele forløbet har kommunen haft stor fokus på at inddrage den rigtige ekspertise og få input fra brugerne af det gamle anlæg, ikke kun fordi kommunen generelt ønsker at arbejde målrettet med borgerinddragelse, men også fordi kommunen i dette tilfælde ikke havde den nødvendige viden om skateparker.

Kommunen har derfor gennem hele forløbet haft tilknyttet William Frederiksen fra Copenhagen Skatepark, Rune Glifbjerg – tidligere verdensmester i skateboarding, samt naturligvis de daglige brugere. På rådgiversiden har kommunen haft tilknyttet en dansk arkitekt, som selv er skateboarder. Senere tilknyttede kommunens totalrådgiver Grontmij et amerikansk firma, der har lavet skateparker i hele verden.

Der var ingen spørgsmål til DP’s indlæg, en bruger spurgte til et rygte vedrørende garanti af Skateparken. Rygtet siger, at hvis Skateparken kun bruges af skatere har parken en længere varende garanti fra entreprenøren, og hvis den bruges af andre er garantien kortere

Ditte Poulsen afviste rygtet og fortalte, at Skateparken er dækket af Dansk Rets almindelige regler og har garanti i henhold til disse, hvil- ket vil sige 10 år fra afleveringstidspunktet.

Ad 2 – Arrangementer

HLV fortalte kort proceduren for at søge om tilladelse til arrangemen- ter på offentlige arealer, som f.eks. i Fælledparken. Der søges via Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Trafik og deres enhed By- liv.

Efter spørgsmålet til hvem der kan søge om tilladelse, blev det præci- seret, at arrangementerne skal være offentlige tilgængelige.

Ad 3 – Sikkerhed

Der kom mange inputs/kommentarer fra brugerne af Skateparken på området sikkerhed og brug af parken.

Side 2 af 6

Kommentarer/input

 Det går stærkt på banen og unge forstår ikke fart. Henviser til Poli- tiets regler om at børn under 12 år ikke kan opfatte fart, og det kan evt. bruges ved skiltning i skateparken. Informerer forældre om at passe på de små brugere, og at der kommer sikkerhedsregler i for- hold til små børn.

 Klare retningslinjer, parken er et farligt sted.

 Skatere er altid blevet smidt væk fra offentlige områder, og ønsker derfor ikke at dele skateparken med brugerne af f.eks. trafiklege- pladsen.

 Evt. 2 dage om ugen for løbehjulere, dvs. fordele dage mellem bru- gere og aldersgrænse 8 år.

 Ikke alle på løbehjul ser sig for, ingen aldersgrænse for det er svært at lave regler.

 Der kommer flere og flere brugere. Løbehjulere kan danne en for- ening.

 Ikke et problem med forskellige brugere, men at der er for mange mennesker på samme tid.

 Det er ikke løsningen at smide folk væk, men sætte aldersgrænser.

 Skate er en actionsport og løbehjul er ikke.

 Bowlen: brugere skal vide "hvis du ikke kan køre op til kanten, skal du ikke være der".

 Ønsker at bruge arealet til hvad det er lavet til. Oplever at forældre ved, hvad deres børn har lyst til. Skatere tager ansvaret for sikker- heden og tager hensyn til de små børn på løbehjul. Vil blive meget kede af det, hvis et barn kommer til skade ved at køre ind i en ska- ter. Forældre skal lære at tage ansvar.

 Der skal være en form for aldersgrænse, forældre til små børn må tage ansvar. Det er livsfarligt, der skal være regler for alder, alt på hjul er potentielt farligt.

 Forslag til kommunen: Regler for alder, skilte til forældre, børn og udenforstående. Evt. løbefarver som f.eks. ski-regler. Respekt for alle brugere. Sikkerhedsskilte ifm. alkohol og glasflaske forbud. Problem med blade fra kastanjetræer. Løsningen for at få små børn væk fra banen kunne være at lave en juniorbane. Flere siddeplad- ser, så man ikke sidder på kanterne. Uniformerede opsynshjælp. In- formation ifm. 1. hjælp, hvad gør man og hvordan bestiller man en

Side 3 af 6

ambulance. Førhen var det de store der passede på de små, oplever at den kultur er væk. Løsning – skiltning/afmærkning/oplysning.

 Ingen af de tilstedeværende på mødet mener at skateparken er en legeplads.

 Relevante brugergrupper har været involveret og man skal respek- tere, hvad den skal bruges til.

 Løbehjulere har også ventet på den nye skatepark. Sikkerhedspro- blemet er pga. det store antal og de små børn, som ikke kender de udskrevne regler.

 Har henvist til et skilt om at "snakerun" kun er til øvede brugere. Brug for synlig skiltning.

 Skateboarding er en respekteret sport/kunst. Der er indbyrdes reg- ler, holdning til at give plads og ånd til at tage hensyn.

 Hvordan skal parken deles op i niveau? Der er fart på alle steder.  Holder ikke at opdele i zoner/ løjpeopdeling/ skiltning. Hele area-

let/området er for øvede brugere.

 Skatere har kæmpet siden 1988 for at få deres eget sted, hvordan fås et anlæg, som f.eks. et fodboldanlæg? Her gælder tilsyneladen- de andre regler, selvom arealet er offentligt. Man ser f.eks. ikke golfspillere på fodboldbanerne.

 Fraråd børn under 12 år, kommer også SFO'ere /folkeskoler.

 Har brugermøderne taget hensyn til løbehjulsbrugere? Kunne f.eks. have børn i flokke på 11-12 år til oplæring i skatehistorie og an- svar. Muligt med bro mellem kommunen og brugere.

 Skate er svært, lærer bla. balance, og det er anderledes med løbe- hjulere, rulleskøjterne hvor krop og øjne "følges ad". Det er stadig de store, der tager sig af de små. Skatere er ikke vant til regler og slår sig ofte. Løbehjulere tænker anderledes, de falder ikke. Det er svært at kommunikere grupperne imellem pga. den forskellige må- de banerne bruges. Foreslår aldersgrænse og hjelm påbud. Behov for flere møder for at få konkrete regler for alle brugere.

 Aldersgrænse skal ikke være 12 år hvor det er for sent, man skal være yngre for at lære. Store skatere har interesse i at passe på de små skatere. Skatere er træt af at vise hensyn til små børn på løbe- hjul, for forældre skal tage ansvar for deres børn.

 Underskriftindsamling på 1100, som er imod løbehjul.

Side 4 af 6

 Der har altid været flest skatere, men antallet af brugere er eksplo- deret, hvordan får vi en park til?

 Henviser til Malmö, hvor der er forbud for løbehjul, det vil være det nemmeste.

 Man ser på banen med den brille man bruger, det er ikke kun små børn på løbehjul der er et problem, det er også små børn på skatere.

 Vejledning til kommunen, flere skateparker. Information om alle steder med områder, der kan bruges til hjul.

 Skateparken kan ikke være den første park i verdenen, brug erfa- ringer fra andre, f.eks. fra Malmö. Ser "spøgelser" en ny park får problemer pga. nyhedsinteressen, forkert kun at bruge en kort tids- horisont som erfaringsgrundlag.

 De mere professionelle løbehjulere prøver at lære fra sig til andre små børn på løbehjul, men der er for mange uøvede og for få øve- de. Er også træt af de små brugere.

 En idé kunne være at området kun kunne være for øvede, det er ikke en legeplads.

 Overdreven succes, få m2 pr. person, derfor er der pladsproblemer.

 Evt. en folder. Løbehjulere fylder halvdelen. Der er kørekrav til skatere, men ikke til løbehjulere, kan ikke regne deres løberetning ud.

 Løbehjulsforældre burde lave en forening.

 Ubehageligt med stemningen mod løbehjulere, de fremmødte dren- ge på løbehjul er meget dygtige og skatere respekterer dem. Det er forældre med små børn på løbehjul, der skaber problemerne.

 Løbehjulere har overtaget parken, en ny park til skatere.

 Føler også tilhørelsesforhold til den nye skatepark, brugte rulle- skøjter i den gamle park. Er ved at stifte en løbehjulsforening og er i dialog med kommunen om et løbehjulssted. Den forslåede marke- ring var for nye brugere, som skal lære at bruge parken.

 F.eks. en dag om ugen for løbehjulere.  Parken vil altid have problemer. Når man har forskellige forvent-

ninger, er det svært, at det er et offentligt sted.  Har kommunen mulighed/vilje til at lave en opdeling?

Side 5 af 6

 Det giver ingen mening at bygge en park for skatere, og så tillade andre at bruge den.

 Hvordan får vi et løbehjulsforbud? Ønsker bare et sted, hvor skate- re kan skate i fred.

 Ikke forbud, det giver en ny problemstilling. Skatere kunne jo be- gynde at bruge f.eks. Trafiklegepladsen.

 Løbehjulere må søge om deres eget sted, skatere har forbud mod at bruge offentlige steder.

 Kommunen må tage konsekvens og beslutte, evt. hente erfaring i Sverige.

 Er ærgerlig over konflikten med løbehjulere. Alle skatere er glad for endelig at have fået banen. Løbehjulere, rulleskøjterne og bmx- cykler har ikke været med til at lave banen. Er frustreret over at lø- behjulere har overtaget banen, de burde have deres egen bane.

 Kommunen må tale med arkitekt, for løbehjulere skader banen hvor kanter ikke er beskyttet, de bliver slebet runde.

Spørgsmål til kommunen

 Hvordan havde kommunen set på området, som et skateanlæg eller et udflugtsmål?

DP præciserede, at kommunen aldrig har set skateparken som et lege- område og arealet skal ses som trafikareal, hvor brugere selv skal tage vare på egen sikkerhed.

 Når Rullestien er færdig, er den ikke ment til løbehjulere? Peter Andreasen (PA) fortalte, at Rullestien er færdig og tiltænkt pri- mært til rulleskøjter og rullesti, men kan selvfølgelig også bruges af løbehjulere.

Ad4 – Afrunding ved Nikolaj H Hansen

NHH afrundede med at takke for de mange synspunkter og inputs samt informerede om, at kommunen vil evaluere og informere om den videre proces via hjemmesiden.

Derudover fortalte NHH, kommunen henstiller til Fælledparkens or- densreglement for brugere af Fælledparken, samt at kommunen ikke er en myndighed - derfor ikke kan udstikke love til brugerne.

Samtidig opfordres brugere til fortsat at sende mails med kommenta- rer og forslag/inputs.

 

Hvis du vil læse referatet på kommunens web, klik da her.

Artikel om problemet i Berlingske.

Indslag i TV2 lorry her.

Uge 43 udgaven af Østerbro Avis indeholder et læserbrev skrevet af Bo Villumsen, ærgeligt at det er forkortet, men han har en god pointe der kommer godt igennem. (Læs det her, side 20-21)